678 mi

Switchgrass
80   acres

Immediate
(Recurring)

 
 

428 mi

BIO OIL
13,000   123,100 BTU/GAL

Immediate
(Recurring)

 
 

2,349 mi

Tree Trimmings
30,000   tons

Immediate
(Recurring)

 
 

762 mi

Clean chips
5,000   tons

Immediate
(Recurring)

 
 

824 mi

Animal Bedding
2,500   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

1,084 mi

Animal Bedding
40   tons

Immediate
(Recurring)

 
 

1,084 mi

Corn Cobs
5,000   tons

Immediate
(Recurring)

 
 

327 mi

Sawdust - clean
40   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

405 mi

Wood Pellets: Custom
200,000   tons

Immediate
(Recurring)

 
 

856 mi

Hardwood Pellets
200,000   tons

Immediate
(Recurring)

 
 

921 mi

Clean chips
500,000   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

482 mi

Sawdust - clean
50   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

703 mi

Sawdust - clean
250   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

568 mi

Corn Stover
500   tons, 1000 bales

Immediate
(Recurring)

 
 

334 mi

Wood Residue: Other
20   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

671 mi

Wood Pellets: Custom
3,000   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

2,031 mi

Wood Pellets: Custom
2,000   Ton

Immediate
(Recurring)

 
 

1,948 mi

Wood Slash
200,000   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

906 mi

Wood Pellets: Custom
2,000   Ton

Immediate
(Recurring)

 
 

671 mi

Wood Pellets: Custom
48,000   Tons

Immediate
(Recurring)

 
 

779 mi

Sawdust - clean
230   Ton

Immediate
(Recurring)

 
 

906 mi

Sawdust
90   tons

Immediate
(One-time)

 
 

906 mi

Wood Chips
90   ton

Immediate
(One-time)

 
 

984 mi

Bark
10,000   Yards

Immediate
(One-time)